banner banner
0 /10

The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด ดรอปเรียน เซียนเลือด ละครโทรทัศน์ที่เล่าถึงความพยายามของอลิซาเบธ โฮล์มส์ ผู้ก่อตั้ง Theranos ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพหลังจากออกจากวิทยาลัยและเริ่มต้นบริษัทเทคโนโลยี

The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 1
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 2
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 3
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 4
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 5
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 6
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 7
The Dropout (2022) ดรอปเรียน เซียนเลือด - The Dropout EP 8 END